Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 • De Voetenvriend
  handelend onder de naam/namen: Sockwell.eu, Sockwell
 • Vestigingsadres
  Straat: Hanzepoort 26
  Postcode: 7575 DA
  Plaats: Oldenzaal
 • KvK-nummer: 06049848
 • BTW-nummer: NL006554283B01
 • IBAN: NL86 RABO 0302 0826 97 t.n.v. De Voetenvriend

De Voetenvriend valt onder de Hooijergroep Holding. Correspondentie zult u dan ook ontvangen onder naam van de Hooijergroep. 

Artikel 2. Begrippen en toepasselijkheid

 • 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Voetenvriend. (hierna: Sockwell.eu) zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Sockwell.eu zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • 2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • 2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

 • 3.1 Alle aanbiedingen van Sockwell.eu zijn vrijblijvend en Sockwell.eu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sockwell.eu. Sockwell.eu is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sockwell.eu dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • 3.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 • 4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. Zie ook Artikel 4.4.
 • 4.2 Voor transport brengen wij geen kosten in rekening bij bestellingen.
 • 4.3 Voor geen van de online betaalmethoden worden extra kosten in rekening gebracht.
 • 4.4 Onze website maakt gebruik van IP-adres identificatie voor onder andere geolocatie doeleinden. Aangezien sockwell.eu op dit moment alleen levert aan adressen die zich bevinden in Nederland, België en Duitsland, zijn enkel de belastingtarieven geldend voor deze landen ingesteld. Het kan dus voorkomen dat u niet de juiste verkoopprijzen te zien krijgt als u onze website bezoekt vanuit een ander land of bepaalde instellingen hanteert in de browser of op het apparaat, die van invloed zijn op het bepalen van de geolocatie. Het kan dus voorkomen dat u de verkoopprijs exclusief de belasting te zien krijgt op de product- en/of overzichtspagina.Tijdens het afrekenen ziet u altijd het bedrag inclusief het geldende belastingtarief, afhankelijk van uw opgegeven factuuradres dan wel afleveradres. Voor Nederlandse en Belgische adressen is dit 21%, voor Duitse adressen is dit 19%. Consumenten die vanuit een ander land dan Nederland, België of Duitsland een bestelling plaatsen, betalen gewoon de verkoopprijs inclusief het belastingtarief geldend voor het factuur dan wel afleveradres.Consumenten hebben na het aangaan van de overeenkomst met sockwell.eu geen recht op teruggave van het belastingdeel van de aankoopprijs.

Artikel 5. Levering

 • 5.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
 • 5.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 • 5.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • 5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
 • 5.5 Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Reclamatie en retourzending

 • 6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u deze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling aan ons retourneren. Indien binnen deze termijn door Sockwell.eu geen schriftelijke reclamatie is ontvangen, wordt Sockwell.eu geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • 6.2 Wanneer u één of meerdere artikelen aan ons wilt retourneren, dan verzoeken wij u om het retourformulier zo volledig mogelijk in te vullen en mee te zenden met de te retourneren artikelen.
 • 6.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen, dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 7 werkdagen nadat de bestelling bij ons retour ontvangen is, aan u worden teruggestort. Deze garantie vervalt wanneer:
  a. het product gedragen en/of gewassen is;
  b. u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen.
 • 6.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering, aan Sockwell.eu te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd als de verpakking indien redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd is, het product niet zichtbaar gedragen en/of gewassen is en voorzien is van alle originele labels.
 • 6.5 De kosten van retour zenden zijn voor uw eigen rekening.
 • 6.6 Bij deel retourneringen of -annuleringen komt de staffelkorting te vervallen. Als u een deel van de bestelling wilt retourneren of annuleren, waarop de staffelkorting van toepassing is, dan komt de staffelkorting te vervallen en hanteren wij de standaard verkoopprijs van het product welke u wilt houden.
  Voorbeeld*: u koopt drie (dezelfde) paar sokken met een standaard prijs van € 29,50, dan wordt de stuksprijs van het paar sokken € 26,50. Als u vervolgens twee paar wilt retourneren, dan betaalt u voor het paar sokken welke u wilt houden uiteindelijk de standaard prijs van € 29,50.
  * Het betreft slechts een voorbeeldsituatie. Prijzen en staffelkorting zijn afhankelijk van de modellen die u bestelt en de aantallen. 
 • 6.7 Sockwell.eu zal binnen 7 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op uw bankrekening storten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 Iedere aansprakelijkheid van Sockwell.eu en van het personeel en de producten van Sockwell.eu voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Sockwell.eu is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • 7.2 Sockwell.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Sockwell.eu.
 • 7.3 Iedere aansprakelijkheid van Sockwell.eu jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Sockwell.eu verschuldigd is.
 • 7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Sockwell.eu, dan wel tussen Sockwell.eu en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Sockwell.eu, is Sockwell.eu niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sockwell.eu.

Artikel 8. Overmacht

 • 8.1 Sockwell.eu heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sockwell.eu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Sockwell.eu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Privacy

 • 9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • 9.2 Wij plaatsten cookies voor het verzamelen van gegevens ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het surfgedrag van onze klanten. Op deze manier zijn wij in staat om verbeteringen toe te passen op de website Sockwell.eu en zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze gegevens zullen nimmer worden verkocht aan, of worden gebruikt door derde partijen. Wij respecteren de privacy van onze klanten en gaan hier dus ook zorgvuldig mee om.
 • 9.3 Voor meer informatie verwijzen we u graag naar ons Privacybeleid.

Artikel 10. Diversen

 • 10.1 Indien u aan Sockwell.eu bij een bestelling opgave doet van een adres, is Sockwell.eu gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Sockwell.eu schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan u bestellingen dienen te worden gezonden.
 • 10.2 Wanneer door Sockwell.eu gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sockwell.eu deze voorwaarden soepel toepast.
 • 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sockwell.eu in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sockwell.eu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 10.4 Sockwell.eu is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Oldenzaal, november 2020, De Voetenvriend